Technický dozor stavby, technický dozor investora

Technický dozor na stavbě se vyplatí
 
 
 

www.technicky-dozor-stavby.cz

Tedy je technický dozor nutný?

Pokud stavíte svépomocí, potřebujete stavbu provádět pod odborným dozorem - zákon č. 183/2006 § 152 bod 3 a

Stavební dozor = úspora nákladů

Pokud si najmete odbornou firmu, která má k provádění stavby způsobilost, potřebujete na své straně nezávislého odborníka,který dohlédne na to, aby si firma „nedělala co chce“. Pokud chcete firmě zaplatit pouze za skutečně odborně provedené práce, potřebujete stavební dozor. Pokud si stavební dozor vykonává firma sama, může si „na váš účet“ dovolit skrýt chyby nejenom svoje, ale i projektanta. A pokud si odborný dozor vykonává sám projektant, může to fungovat obráceně.

Dohled na stavbě

V průběhu stavby tedy technický dozor dohlíží na kvalitu prováděných prací, sleduje problematické etapy výstavby a upozorňuje na chyby, které by mohly ohrozit celý projekt. Důležité je kontrolovat a přebírat všechny konstrukce, které se právě provádějí, a zvláště ty, které budou zakryty a nebudou přístupné. Jen tak je možno zajistit jejich spolehlivost a kvalitu

Které činnosti tedy technický dozor vykonává?

 • prostudování a posouzení jednotlivých předložených nabídek na realizaci stavby z technického hlediska, doporučení nejvýhodnějších nabídek, tedy kompletní cenová optimalizace stavby z hlediska nejenom nákladů na vlastní stavbu, ale i budoucích provozních a údržbových nákladů
 • seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv (mezi dodavatelem stavby nebo její části a investorem ) a s obsahem stavebního povolení (ohlášení), popř. tvorba těchto smluv
 • v případě provádění stavby svépomocí školení bezpečnosti práce a požární ochrany u všech pracovníků na stavbě
 • odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebních deníků (v případě provádění stavby svépomocí platí jen pro dílčí části stavby, profesí)
 • sledování dodržování zadávacích podmínek realizace (projektová dokumentace, smlouvy, časový harmonogram, případně další požadavky investora předané v písemné podobě)
 • dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení (ohlášení) a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby dle termínů stanovených ve stavebním povolení (ohlášení)
 • fotodokumentace stavby
 • sledování kvality prováděných prací, použitých výrobků a materiálů (v případě provádění stavby svépomocí se rozumí především u těch částí stavby, které budou prováděny dodavatelsky)
 • účast na kontrolních dnech, popř. jejich organizace a při předávání jednotlivých dohodnutých dokončených částí/konstrukcí/vrstev
 • technická pomoc při nově vzniklých situacích na stavbě
 • kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a skutečně provedených prací
 • účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části
 • zastupování stavebníka na základě zmocnění při stavebním nebo kolaudačním řízení a součinnost při závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků
 • účast na kolaudačním jednání (bude-li stavba kolaudována) nebo při uvedení stavby do užívání

 

Vyplatí se technický dozor na stavbách?

Stavební dozor by měl být autorizovanou osobou podle zvláštních předpisů a svou činností investorovi mnohonásobně vrátí na něho vynaložené náklady. Kvalifikovanou pomoc odborné inženýrské firmy doceníte v okamžiku, kdy se na stavbě objeví problémy a stavění není tak bezproblémovou činností, jak se na první pohled může zdát.

zdroj: http://www.tvujdum.cz/dum-stavba/rodinne-domy/index.aspx

 

Kdy je nejlepší si najmout stavební dozor?

O penězích se rozhoduje ještě před stavbou.

„Je důležité, aby stavební dozor zahájil činnost ještě před samotným začátkem stavby - již při tvorbě projektu,“ radí autorizovaný inženýr Václav Pospíchal. Právě tehdy se ve velké míře rozhoduje o nákladech celé stavby a vyplatí se, když vše probíhá pod dohledem odborníka hájícího zájmy investora. Stavení dozor tu může poradit, nejen jaké řešení stavby by bylo vhodnější, ale jak případně předejít budoucím problémům nebo co by zhoršilo či prodražilo stavbu.

Tedy čím dříve, tím lépe. Ale pokud jste to nestihli, „nikdy není pozdě udělat správnou věc“.

 

Co je to „Technický dozor investora“ a pro koho je určen?

Technický dozor investora (TDI) je služba určená pro firmy, které realizují stavbu, ať už se jedná o novostavbu nebo přístavbu či rekonstrukci. Rozsah činností je zhruba stejný, rozšířený navíc o další činnosti:

 

 • výběrové řízení na výběr hlavního dodavatele stavby (popřípadě subdodavatele) nastavení parametrů ve spolupráci s investorem
 • předání staveniště dodavateli (nebo části stavby subdodavatelům)
 • účast na kontrolních dnech stavby - v rozsahu dle potřeby stavby
 • kontrola kvality a jakosti prováděných prací - v rozsahu 1-2 x týdně -nebo dle potřeby
 • kontrola čerpání rozpočtu a fakturace - každý měsíc, nebo dle způsobu fakturace
 • evidence víceprací a odpočtů - průběžně
 • převzetí prací jednotlivých konstrukcí před jejich zakrytím (základová spára, izolace, výztuž, rovinnost podkladů, vlhkost podkladů, atd.) - dle postupu prací na stavbě
 • zastupování stavebníka při jednání s projektantem, dodavateli, popř. účastníky řízení

Technický dozor je vhodný také pro rekonstrukce, opravy, přestavby

 

Jaký je právní základ fungování technického dozoru?

Mezi stavebníkem a technickým dozorem je vždy podepsána mandátní smlouva, ve které jsou uvedeny všechny práva a povinnosti obou smluvních stran. Tedy zejména rozsah činností a cena za ně.

Stavební dohled

Technický dozor na stavbách investora - středočeský kraj, Kladno, Praha

 
 
 
 
 

Technický dozor investora na stavbách - Praha, Kladno - www.technicky-dozor-stavby.cz

TOPlist